Name Position Research Email
Li, Ming Professor physical biology liming AT ucas.ac.cn
Zhou, Wu Professor electron microscopy wuzhou AT ucas.ac.cn
Guo, Lu Associate Professor theoretical physics luguo AT ucas.ac.cn
Peng, Guangxiong Professor particle and nuclear physics gxpeng AT ucas.ac.cn
Piao, Yunsong Professor physical cosmology yspiao AT ucas.ac.cn
Qiao, Congfeng Professor particle physics qiaocf AT ucas.ac.cn
Su, Gang Professor condensed matter gsu AT ucas.ac.cn
Zheng, Qingrong Professor condensed matter qrzheng AT ucas.ac.cn
Zheng, Yangheng Professor high energy physics zhengyh AT ucas.ac.cn
Zhong, Zhiping Professor atomic, molecular physics zpzhong AT ucas.ac.cn