UCAS yanqi

   

        Hu, Jinxu  (Only in Chinese)

Phone:  +86-010-8825-6404

E-mail:  w_jxh@ucas.ac.cn

Office: Room 422, Research Building, School of Physical Sciences, UCAS

Address:  No.19(A) Yuquan Road, Shijingshan, Beijing 100049, P. R. China